پیچ و رولپلاک نما در کرج

خدمات وما مثل پیچ و رولپلاک که خیلی برای سنگ های .ما مفید است…و از ریزش انها جلوگیری میکند.

غیر از پیچ و رولپلاک نما در کرج نیز میتوان نماشویی را  طناب در کرج انجام داد.شستشوی نمادر کرج نیز میتواند با طناب انجام شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s